درآمد ماه اول سال 1403 شرکت ملارد شیر به 54 میلیارد تومان رسید

درآمد ماه اول سال 1403 شرکت ملارد شیر به 54 میلیارد تومان رسید

آقای شریفی رئیس بخش حسابداری شرکت ملاردشیر گزارش افزایش درآمد 54 میلیارد تومانی را در یک ماه اول سال 1403 را ارائه داد. 

با توجه به گزارش ارائه شده توسط آقای شریفی، رییس بخش حسابداری شرکت ملارد شیر، در ماه اول سال 1403، جمعیت فروش حدوداً 54 میلیارد تومان به دست آمده است.