شرکت ملاردشیر و صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپین ظرفیت های خود را بررسی کردند

شرکت ملاردشیر و صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپین ظرفیت های خود را بررسی کردند

شرکت ملاردشیر و  صنایع غذایی ستاره کاسپین ظرفیت های خود را برای همکاری بررسی کردند.

 

در جلسه‌ ای که بین مدیرعامل  شرکت ملاردشیر  و مدیر عامل کارخانه شرکت صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپین با حضور هیئت همراه برگزار شد، ظرفیت های هر دو شرکت جهت همکاری مورد بحث و امکان سنجی قرار گرفت.  

شرکت ملاردشیر و صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپین ظرفیت های خود را بررسی کردند