تعمیر درب ورودی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

تعمیر درب ورودی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

به گفته محمد علی مظفری، مدیریت پشتیبانی و لجستیک شرکت ، تعمیر درب ورودی شرکت به منظور افزایش کارایی، استحکام، تعمیر و بازسازی قطعات و تجهیزات مربوطه انجام شده است. 

تعمیر درب ورودی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر