نصب و راه اندازی اولیه تابلو برق برج تولید در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر

نصب و راه اندازی اولیه تابلو برق برج تولید در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر

 عملیات نصب و راه‌اندازی اولیه تابلو برق برج تولید در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شده است.


 

نصب و راه اندازی اولیه تابلو برق برج تولید در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیرنصب و راه اندازی اولیه تابلو برق برج تولید در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر