اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی دور چاله هاپر شارژ در پروژه کارخانه خوراک شرکت ملارد شیر

اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی دور چاله هاپر شارژ در پروژه کارخانه خوراک شرکت ملارد شیر

عملیات آرماتوربندی و قالب‌بندی دور چاله‌ های هاپر شارژ در پروژه کارخانه خوراک شرکت ملاردشیر، در حال اجرا است.