جوشکاری و نصب نردبان الواتور چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر

جوشکاری و نصب نردبان الواتور چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر

جوشکاری و نصب نردبان الواتور چاله هاپر پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر انجام شد.