شروع عملیات بتن ریزی و ماله کشی لاین وسط سالن پروژه 315 رأسی در شرکت ملارد شیر

شروع عملیات بتن ریزی و ماله کشی لاین وسط سالن پروژه 315 رأسی در شرکت ملارد شیر

عملیات بتن‌ ریزی و ماله‌ کشی لاین وسط سالن پروژه 315 رأسی در شرکت ملارد شیر آغاز شد.

شروع عملیات بتن ریزی و ماله کشی لاین وسط سالن پروژه 315 رأسی در شرکت ملارد شیرشروع عملیات بتن ریزی و ماله کشی لاین وسط سالن پروژه 315 رأسی در شرکت ملارد شیر