عملیات نصب سینی کابل های مخازن انتهای خط به همراه کابل کشی کارخانه خوراک

عملیات نصب سینی کابل های مخازن انتهای خط به همراه کابل کشی کارخانه خوراک

عملیات نصب سینی کابل های مخازن انتهای خط به همراه کابل کشی، دسته‌ بندی کابل‌ ها، تعیین مسیرهای هدایت برای ایمنی در کارخانه خوراک ملاردشیر در حال انجام می باشد.

این اقدام در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر به منظور بهبود کارایی و ایمنی در انتقال داده‌ ها و برق انجام می‌شود و شامل نصب سینی‌ های کابل و دسته‌ بندی کابل‌ ها به‌ گونه‌ ای که نظم و همچنین ایمنی کارخانه و کارکنان را حفظ نماید می باشد.
در این عملیات نصب از تجهیزاتی مانند سینی‌ های کابل استفاده می‌شود تا کابل‌ ها را به‌ صورت منظم نگهداری کرده و از تداخل آن ها جلوگیری شود.

عملیات نصب سینی کابل های مخازن انتهای خط به همراه کابل کشی کارخانه خوراکعملیات نصب سینی کابل های مخازن انتهای خط به همراه کابل کشی کارخانه خوراک