اجرای برق رسانی اضطراری برای واحد سم چینی شرکت ملاردشیر

اجرای برق رسانی اضطراری برای واحد سم چینی شرکت ملاردشیر

به گفته مهندس خانی، مسئول فنی شرکت،در جهت پیشگیری از توقف عملیات سم‌ چینی گله در مواقع اضطراری، برق اضطراری در واحد سم‌چینی شرکت راه‌ اندازی شد.

این تصمیم به علت اهمیت حیاتی عملیات سم‌چینی گله است. واحد سم‌چینی گله نیازمند انرژی پایدار برای اجرای فعالیت‌های خود می باشد زیرا هر گونه قطعی برق می‌تواند منجر به توقف عملیات و در نتیجه خسارات مالی و عدم پایداری در تولید گله شود.

برق اضطراری معمولاً از منابع جداگانه و مستقلی تأمین می‌شود، از جمله ژنراتورهای اضطراری یا سیستم‌های UPS (نیروی پشتیبان باتری). این برق به صورت خودکار و در لحظه توقف برق اصلی فعال شده و تأمین انرژی لازم برای ادامه فعالیت‌های اساسی واحد سم‌چینی را فراهم می‌کند.