دستگاه شیر دوش 80 واحدی شرکت ملاردشیر پس از 12 سال کارمستمر، تعمیر اساسی شد

دستگاه شیر دوش 80 واحدی شرکت ملاردشیر پس از 12 سال کارمستمر، تعمیر اساسی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، تعمیر اساسی دستگاه شیر دوش شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر پس از 12 سال ، با دستورو پیگیری های مکرر مهندس میثم امیرحسینی مدیرعامل شرکت به انجام رسید.

دراین راستا، مهندس مظفری کارشناس مسئول پشتیبانی و لجستیک شرکت ملاردشیر دراین خصوص اظهار داشت:
سرویس اساسی دستگاه شیر دوشی در شرکت ملاردشیر با هدف بهبود عملکرد دستگاه و جلوگیری از خرابیهای ناخواسته ، با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال انجام شد

دستگاه شیر دوش 80 واحدی شرکت ملاردشیر پس از 12 سال کارمستمر، تعمیر اساسی شددستگاه شیر دوش 80 واحدی شرکت ملاردشیر پس از 12 سال کارمستمر، تعمیر اساسی شددستگاه شیر دوش 80 واحدی شرکت ملاردشیر پس از 12 سال کارمستمر، تعمیر اساسی شد