جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی

جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی

تجدید میثاق پرسنل شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به مناسبت 22 بهمن 1401 در روز شیف کاری خود با آرمان های انقلاب اسلامی
 

جدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامیجدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامیجدید میثاق پرسنل شرکت ملاردشیر با آرمان های انقلاب اسلامی