فروش ویژه گاو ماده

فروش ویژه گاو ماده

فروش 10 راس گاو غیر اقتصادی زمان بازدید 8 تا 12 مورخ 99/06/19

جهت هماهنگی با شماره داخلی 104 بازرگانی آقای نوفلاح