ملارد شیر در راه بازار سرمایه

ملارد شیر در راه بازار سرمایه

تولید 32 هزار تن شیر خام
دستیابی به رکورد سرانه تولید 42 کیلوگرم طی سال نسبت به سال قبل
کاهش دوره وصول مطالبات
 

ملارد شیر در راه بازار سرمایه