فروش گوساله

فروش گوساله

آماده فروش
50راس گوساله نر از شیر گرفته شده 3الی 4 ماه
200 راس گوساله نر شیرخوار از 1 الی 30 روزه
بازدید از 9صبح الی 12ظهر