عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه

عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه

در راستای سیاست های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در خصوص ارائه شرکت های وابسطه به این نهاد در بازار سرمایه ، شرکت ملاردشیر با ارائه عملکرد مناسب در 3 سال گذشته و پیشبرد مراحل اداری و قانونی ورود به بازار ، قدم به قدم به سهامی عام شدن نزدیک می شود .