آگهی مناقصه تامین مصالح، ساخت، حمل و نصب سوله های فاز دو دامداری 3000 راسی شهرستان ملایر(سوله هانگار، دو سوله تلیسه با یک مشخصات و سوله گوساله انفرادی)

آگهی مناقصه تامین مصالح، ساخت، حمل و نصب سوله های فاز دو دامداری 3000 راسی شهرستان ملایر(سوله هانگار، دو سوله تلیسه با یک مشخصات و سوله گوساله انفرادی)

«آگهی مناقصه»
«تامین مصالح ساخت حمل و نصب سوله های فاز دو دامداری 3000 راسی شهرستان ملایر »
(سوله هانگار دو سوله تلیسه با یک مشخصات و سوله گوساله انفرادی)

مناقصه گذار : شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام) .
موضوع مناقصه : شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی عام در نظر دارد تامین مصالح ساخت حمل و نصب سوله هانگار دو سوله تلیسه با یک مشخصات و سوله گوساله انفرادی از فاز دو دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مدت زمان قرارداد: چهار ماه شمسی.
دستگاه نظارت: دفتر فنی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

محل اجرای پروژه:
استان همدان کیلومتر 7 محور جوکار تویسرکان جاده ده شاکر بعد از روستای کوس خلیل سمت چپ.

محل تحویل مدارک:
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و فرم شرکت در مناقصه به سایت malardshir.ir و یا به آدرس: استان البرز - جاده قدیم کرج هشتگرد - سه راه سهیلیه - بعد از شهرک زعفرانیه - نرسیده به شهرک کوروش انتهای خیابان حکمت شرکت ملارد ،شیر واحد بازرگانی مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک پیشنهادهای خود را تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به آدرس: استان البرز رس استان البرز - جاده قدیم کرج هشتگرد - سه راه سهیلیه بعد از شهرک زعفرانیه نرسیده به شهرک کوروش انتهای خیابان حکمت کد پستی 3334119163 ، شرکت ملارد ،شیر واحد حراست تحویل نمایند.

پاکت الف: وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) به صورت ضمانت نامه بانکی و ضمانت نامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی به نام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ارائه گردد.

پاکت ب: اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
شماره تماس شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر: 02645313470
داخلی 130 واحد بازرگانی.

حضور کارشناسان فنی پیشنهاد دهندگان در محل اجرای پروژه جهت بررسی محل پروژه و کسب اطلاعات لازم ضروری میباشد. مع ذالک بازگشایی پاکات توسط کمیت بون معاملات شرکت مناقصه گذار و بدون ور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت.

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
هزینه برگزاری مناقصه بر عهده برنده مناقصه میباشد.

زمان شروع مناقصه 7 خرداد 1403
مهلت ارسال مدارک مناقصه، حداکثر تا 10 روز کاری می باشد.

ویرایش شده16:07