آگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای کفسازی و بنایی سالن های هانگار، آغوزخانه و زایشگاه دامداری شرکت ملاردشیر (پروژه ملایر)

آگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای کفسازی و بنایی سالن های هانگار، آغوزخانه و زایشگاه دامداری شرکت ملاردشیر (پروژه ملایر)

مناقصه گذار : شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ( سهامی عام)

موضوع مناقصه : شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در نظر دارد تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی و بنایی سالن های هانگار، آغوز خانه و زایشگاه دامداری شرکت ملارد شیر واقع در استان همدان شهرستان ملایر با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مورد نظر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

محل اجرای پروژه:
استان همدان کیلومتر 7 محور جوکار- تویسرکان، جاده ده شاکر، بعد از روستای کوسج خلیل ، سمت چپ

محل تحویل مدارک:
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و فرم شرکت در مناقصه به سایت malardshir.ir و یا به آدرس: استان البرز - جاده قدیم کرج هشتگرد - سه راه سهیلیه - بعد از شهرک زعفرانیه - نرسیده به شهرک کوروش - انتهای خیابان حکمت - دامداری شرکت ملارد شیر- واحد بازرگانی مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود را تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی در پاکت های در بسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به واحد حراست این شرکت تحویل نمایند:
پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ سه میلیارد ریال (معادل سیصد میلیون تومان)
ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی یا چک صیادی ثبت شده به همراه تصویر رسید ثبت چک یا به نام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ارائه گردد.

پاکت ب : اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه

پاکت ج : پیشنهاد قیمت
شماره تماس شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر : 02645313470 داخلی 120 واحد بازرگانی

بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گذار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت
شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند.
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
هزینه برگزاری مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

زمان شروع مناقصه 7 خرداد 1403
مهلت ارسال مدارک مناقصه، حداکثر تا 10 روز کاری می باشد.