تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش استخر کشاورزی شرکت ملارد شیر

تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش استخر کشاورزی شرکت ملارد شیر

مناقصه گزار:  شرکت کشاورزی  و دامپروری ملارد شیر  )سهامی عام(

موضوع مناقصه : شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در نظر دارد تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش استخر کشاورزی واقع در استان البرز، شهرستان نظرآباد، جاده نجم آباد، بعد از روستای نجم آباد، نرسیده به شهرک کوروش، ابتدای خیابان حکمت، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر با مشخصات  فنی مورد نظر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و  فرم شرکت در مناقصه به سایت malardshir.ir  و یا به آدرس: استان البرز، شهرستان نظرآباد، جاده نجم آباد، بعد از روستای نجم آباد، نرسیده به شهرک کوروش، ابتدای خیابان حکمت، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ، واحد بازرگانی مراجعه نموده  و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود را تا مدت 10 روز  پس از انتشار آگهی در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به واحد حراست این شرکت تحویل نمایند :

 پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد و پانصد هزار ریال (معادل صد و پنجاه میلیون تومان)  به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی یا چک صیادی ثبت شده  یا فیش واریز وجه نقد به حساب جاری شبا شماره  IR100180000000000271155069 کارفرما  نزد بانک تجارت بنام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ارائه گردد.

پاکت ب : اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه و گواهی استاندارد کالا

پاکت ج : پیشنهاد قیمت.

شماره تماس شرکت کشاورزی  و دامپروری ملارد شیر : 02645313470 داخلی 124  واحد بازرگانی.

 

  • بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت.
  • شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل 5 سال سابقه فعال در این حوزه را دارا باشند.
  • شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
  • هزینه برگزاری مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.
  • تضمین ضمانت در صورت برنده شدن و انصراف ضبط خواهد شد.
  • تضمین ضمانت نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند.