آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب ، راه اندازی و آموزش  یک دستگاه تجهیزات شیردوشی

آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب ، راه اندازی و آموزش  یک دستگاه تجهیزات شیردوشی

برای دریافت مدارک و اسناد کلیک کنیدhttps://malardshir.ir/wp-content/uploads/2023/10/New-folder-3.zip