تمدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سوله 300 راسی گاو شیری

تمدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سوله 300 راسی گاو شیری