مزایده 1

مزایده 1

فروش از طریق مزایده
گوساله نر هولشتاین
تعداد : 100 راس
زمان ارسال درخواست حداکثر تا 30 مرداد ماه
اطلاعات بیشتر، تماس با شماره های   : 09396678264 – 02645313470(داخلی3)