دامداری

نوع دام : گاوشیری هولشتاین

تعداد کل دام : ۴۵۰۰

تعداد دام مولد : ۲۵۰۰

تولید مثل : انتقال جنین ، اسپرم گذاری
تولید شیر سالانه : ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ کیلوگرم

تکنولوژی : شیردوش بوماتیک