کشاورزی

نهاده های دام :

یونجه                        سطح زیر کشت        ۶۰هکتار

ذرت                           سطح زیر کشت         ۴۶هکتار

جو                              سطح زیر کشت         ۴۶هکتار
باغات میوه :

هلو،شلیل،سیب،...        سطح زیرکشت         ۴هکتار