اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

۱ بهزاد رفیعی سامانی

رئیس هیئت مدیره

۲ مهدی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

۳ حسین معصومی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۴ حنیف نعمتی

عضو هیئت مدیره

۵ رضا ایمانی

عضو هیئت مدیره